Informujemy, że z dniem 09.04.2024 nastąpiła zmiana regulaminu sklepu internetowego. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2024
Regulamin - obowiązywał do 22.04.2024r

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach serwisu internetowego:

www.sklep.tago.com.pl

 

 

WSTĘP

GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp.z o.o. z siedzibą w Ciemnym przy ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. M. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000996308, posiadający numer NIP 1251739335, REGON 523380176, zwany dalej Usługodawcą, wprowadza niniejszy regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  1. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w tym w szczególności Konsument czyli osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w TAGO w ramach serwisu internetowego: www.sklep.tago.com.pl
  3. Sklep – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: sklep.tago.com.pl
  4. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  5. Konto- konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  7. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą .
  9. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. (Dz.U. z 2019 r.  2460),
  11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  12. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;,
  13. Usługodawca/Sprzedawca – Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TAGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO TADEUSZ GOŁĘBIEWSKI, z siedzibą ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin, działający na podstawie wpisu do CEiDG, posiadający numer NIP 1250010773, REGON 790007303; tel. 22 786 71 60, adres e-mail: tago@tago.com.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  14. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,
  15. Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)),
  16. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).),
  17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)).
  18. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Operatorem Serwisu jest GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o. z siedzibą ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin, działający na podstawie wpisu do CEiDG, posiadający numer NIP 1251739335, REGON 523380176
 3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 §2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez TAGO”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024px x 768 px zapewniającego dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www
 • Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub
 • Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
 • Safari w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies.

 

W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania z Serwisu jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 §3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
  1. Sprzedaży słodyczy i zestawów upominkowych
 2. Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. przeglądanie produktów
  2. przeglądanie promocji i ofert
  3. sprzedaż produktów i usług przez formularz zamówienia
  4. publikacja aktualności
  5. wysyłka produktów
  6. rejestrację konta

 §4 Sprzedaży słodyczy i zestawów upominkowych

 

 1. Sprzedaży słodyczy i zestawów upominkowych dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system czynności, polegających na wypełnieniu Formularza zamówienia, rozpoczynający się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca dokonujący rejestracji Konta w Sklepie jest zobowiązany do podania w Formularzu rejestracji poprawnych danych oraz prawidłowych informacji. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Usługobiorcę w Formularzu rejestracji. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rejestracji następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do wysyłki, e-mail, numer telefonu komórkowego, oraz złożyć oświadczenie że zapoznał się z warunkami zakupu określonymi w Regulaminie i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rejestracyjnym. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tago@tago.com.pl
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – a) wypełnieniu Formularza Rejestracji, b) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz c) potwierdzeniu utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W celu korzystania z Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło

 §5 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 4 ust 1
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez 1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 5 ust 4 Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 6. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
 8. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 10. Sprzedawca zastrzega, że maksymalna wielkość zamówienia nie może przekroczyć 15 kg.

 §6 Sposoby i terminy płatności za produkt

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
  1. Płatność przelewem online.
  2. Płatność Blikiem.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności przelewem online jest Blue Media S.A.
 3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem Blue Media S.A. - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Blue Media S.A.. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
  1. Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Haffnera, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN ( w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013
  2. Dostępne formy płatności dostępne na stronie: http://sklep.tago.com.pl/pl/i/Formy-platnosci/10

 §7 Termin płatności

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności online, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w takcie zawierania Umowy Sprzedaży.
 2. Termin gotowości Produktu do wysyłki lub odbioru osobistego przez Klienta –wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do wysyłki lub odbioru osobistego Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem online, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.

 §8 Odstąpienie od Umowy 

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o., Ciemne ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tago@tago.com.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o. Ciemne ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4.  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 §9 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o., z siedzibą ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin, działający na podstawie wpisu do CEiDG, posiadający numer NIP 1251739335, REGON 523380176, 22 786 71 60, adres e-mail: tago@tago.com.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: iod@golebiewski.pl
 3. Dane osobowe będą: 1) przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia Umowy, (2) przechowywane przez okres realizacji Umowy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. pkt c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie zgody art. 6 ust. 1 pkt. a RODO. Administrator zastrzega jednak możliwość przechowywania danych w celu prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed  roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcą danych osobowych będą: podmioty współpracujące w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, prawnych kurierskich i audytowych. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach komercyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych: okres trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym przepisami o rachunkowości jeżeli ma to zastosowanie. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.
 4. W granicach przepisów prawa Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy:
  1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Fakt nie podania danych uniemożliwia nawiązanie współpracy.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą transferowane do państw trzecich bez zgody. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą prywatności odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Klauzuli prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
 7. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności opublikowane w serwisie sklep.tago.com.pl

 §10 Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania usług i jakości produktów, jak i innych kwestii związanych z usługami i produktami można przesyłać na adres e-mail: tago@tago.com.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Gdy Klient zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli Produkt jest uszkodzony, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.
 4. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 5. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji wraz z dokumentacja zdjęciową, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
 6. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 §11 Prawa własności intelektualnej

 

 1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.
 2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.

 §12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Konsument może uzyskać pomoc w rozwiązaniu sporu na unijnej platformie ODR służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 §13 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do zakupów dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania zakupu przez Usługobiorcę.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 6. Data opublikowania regulaminu 03.02.2022 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego: www.sklep.tago.com.pl

 

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o.

Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

Usługodawca nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, , ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

Usługodawca ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy.

Użytkownicy  dokonujący  za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl