Informujemy, że z dniem 09.04.2024 nastąpiła zmiana regulaminu sklepu internetowego. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2024
Regulamin - obowiązuje od 23.04.2024r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.tago.com.pl

 

 

§1 Postanowienia wstępne

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.)
  2. Formularz Zamówienia - formularz znajdujący się na stronie internetowej sklep.tago.com.pl, z którego Użytkownik przesyła niezbędne informacje do realizacji Zamówienia, takie jak: dane kontaktowe, dane adresowe do wysyłki, określa rodzaj i ilość kupowanego produktu, podaje adres e-mail, na który ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia oraz zleca realizację Zamówienia.
  3. Konto – indywidualne konto, które Użytkownik ma możliwość założyć w Sklepie Internetowym i w którym dostępne będą podsumowania Zamówień Użytkownika.
  4. Lokal – Punkt odbioru zamówień mieszczący się w miejscowości Ciemne (05-200 Radzymin) przy ul. Wołomińskiej 125.
  5. Produkt - towar dostępny w ofercie Sklepu Internetowego.
  6. Przedsiębiorca występujący na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
  8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: sklep.tago.com.pl umożliwiający zakup wskazanych w ofercie produktów, składanie zamówień na ich wykonanie oraz dokonywanie płatności, na zasadach określonych Regulaminem. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest TAGO.
  9. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 34 z późn. zm.).
  10. TAGO/Administrator – oznacza właściciela Sklepu Internetowego będącego jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie niniejszego Sklepu Internetowego, w tym za realizacje Zamówień Użytkownika, na zasadach określonych Regulaminem, tj. GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Ciemnem przy ul. Wołomińskiej 125, 05-250 Radzymin, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000996308, posiadająca numer NIP 1251739335, REGON 523380176, z kapitałem zakładowym w wysokości 300 000 000,00 zł, w całości pokrytym.
  11. Użytkownik/Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, który dokonał Zamówienia na zasadach określonych Regulaminem.
  12. Zamówienie – dokonane przez Użytkownika zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344, z późn. zm.) i określa w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym zasady składania i odbioru Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady składania reklamacji i zwrotów.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail tago@tago.com.pl lub pod numeru telefonu 22 786 71 60.
 5. Sklep Internetowy wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, artykułami i innymi materiałami pisemnymi, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność TAGO. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Sklepie Internetowym, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia TAGO.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty Sklepu Internetowego.

 §2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. TAGO świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu Teleinformatycznego TAGO, treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu Teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu Teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług TAGO będzie informował Użytkowników na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie Internetowym.
 5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu Teleinformatycznego, TAGO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu Teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług TAGO będzie informował Użytkowników poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie Internetowym.
 6. TAGO informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w „Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez TAGO”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024px x 768 px zapewniającego dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej e-mail,
  3. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:
   1. Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies; lub
   2. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies; lub
   3. Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies; lub
   4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies; lub
   5. Safari w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies.
 8. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, w Systemie Teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest umożliwienie instalacji plików cookies, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 §3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 

 1. TAGO świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie sprzedaży słodyczy i zestawów upominkowych, w tym w szczególności:
  1. przeglądanie Produktów;
  2. przeglądanie ofert;
  3. sprzedaż Produktów i usług przez Formularz Zamówienia;
  4. publikację aktualności;
  5. wysyłkę Produktów;
  6. rejestrację i prowadzenie Konta.
 2. Użytkownicy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania Zamówienia do momentu kliknięcia checkboxa „zamawiam i płacę”
 3. Względem konsumentów i Przedsiębiorców występujących na prawach konsumenta TAGO jest odpowiedzialne za zgodność sprzedawanych Produktów z umową.

 §4 Składanie i odbiór Zamówień, płatności

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Użytkownikiem a TAGO następuje po uprzednim złożeniu i opłaceniu przez Klienta Zamówienia i przejęciu go przez TAGO do realizacji.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Użytkownik ma możliwość założenia Konta, w którym będą znajdowały się podsumowania jego Zamówień. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta.
 4. Dla wypełnienia Formularza Zamówienia nie jest wymagane uprzednie zalogowanie Użytkownika w Sklepie Internetowym, ale konieczne jest podanie w Formularzu Zamówienia danych umożliwiających realizację Zamówienia, tj.: imienia i nazwiska Użytkownika, nazwy firmy oraz numeru NIP, jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje zakupu w ramach tej działalności, adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz adres wysyłki, jeśli Użytkownik wybierze opcję z dostawą kurierem.
 5. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu dostawy: odbiór osobisty w Lokalu lub dostawa kurierem. Dostępne opcje dostawy i ich koszt oraz dostępne formy płatności w każdym czasie w zakładce „Dostawa i płatność”.
 6. TAGO udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności za wybrane produkty:
  1. płatność przelewem online, lub
  2. płatność Blikiem.
 7. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są za pośrednictwem Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 154 385 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013; www.autopay.pl.
 8. Po przekazaniu Zamówienia do realizacji Użytkownik zostaje przekierowany w celu rozliczenia transakcji do bramki płatności za pośrednictwem serwisu Autopay S.A. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy Płatności”.
 9. Administrator nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku bankowego Użytkownika. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku, pieniądze zwracane są do serwisu Autopay S.A., a następnie na rachunek bankowy Użytkownika.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, które doręczane są razem z Zamówieniem. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie paragonu lub faktury VAT.
 11. Użytkownik zostaje mailowo poinformowany o zakończeniu realizacji Zamówienia oraz o wysyłce Zamówienia bądź też o możliwości odbioru osobistego.
 12. W przypadku zwrotu Zamówienia do TAGO z powodu błędnie podanego przez Użytkownika adresu doręczenia, nieuzasadnionej odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Klient ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu Zamówienia.

 §5 Realizacja Zamówień

 

 1. Złożenie Zamówienia wymaga dokonania płatności w takcie składania Zamówienia.
 2. Termin gotowości Zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego przez Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych liczonych od dnia uznania rachunku bankowego TAGO, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
 3. Brak wpłaty po upływie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu TAGO dokona anulacji Zamówienia.
 4. TAGO zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Zamówienia, w którym Użytkownik podał niepełne lub nieprawdziwe dane oraz w przypadku niedostępności zamówionego Produktu. Niezależnie od podstawy braku realizacji Zamówienia, w przypadku Zamówień opłaconych, TAGO zobowiązane się do zwrotu zapłaconej kwoty w całości w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o odmowie realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów w ilości powyżej 50 szt. termin realizacji potwierdzany jest indywidualnie.
 6. Po złożeniu Zamówienia TAGO niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie TAGO o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a TAGO.
 7. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klient w Formularzu Zamówienia, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 8. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego Dnia Roboczego.
 9. TAGO zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio Zamówień.
 10. TAGO zastrzega, że maksymalna wielkość jednego Zamówienia nie może przekroczyć 15 kg.

 §6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm) lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie Zamówienia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres: GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o., Ciemne ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tago@tago.com.pl
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j Dz.U. 2023 poz. 2759 z późn. zm) , załączniku nr 2 do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta TAGO przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez TAGO do odbioru, chyba że TAGO zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o., Ciemne ul. Wołomińska 125, 05-250 Radzymin.
 6. Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia. TAGO ponosi koszty zwrotu Zamówienia wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia jednoznacznej zgody na poniesienie tych kosztów.
 7. TAGO niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności na rzecz TAGO, w tym koszty dostarczenia Zamówienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik ten wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnym kosztem. TAGO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TAGO, TAGO nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Pomimo zawarcia umowy sprzedaży na odległość, Użytkownikowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności wskazanych w pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) – w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) – w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to między innymi produktów żywnościowych, które zostały odpakowane przez Użytkownika, a także produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zwroty takich produktów będą możliwe jedynie w przypadkach nienależytego wykonania Zamówienia przez TAGO w trybie postępowania reklamacyjnego.

 §7 Reklamacje

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności TAGO względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym a w odniesieniu do konsumentów w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j Dz.U. 2023 poz. 2759 z późn. zm).
 2. Reklamacje należy przesyłać:
  1. elektronicznie na adres e-mail: tago@tago.com.pl; lub
  2. pisemnie na adres TAGO.
 3. Gdy Klient zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli Produkt jest uszkodzony, należy spisać protokół, a Klient oraz doręczyciel powinni go podpisać.
 4. Reklamację należy składać niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową.
 5. Każda reklamacja winna zawierać dokładny opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji wraz z dokumentacja zdjęciową, datę i godzinę jego wystąpienia, dowód zakupu, oznaczenie Klienta i jego adres email lub adres korespondencyjny.
 6. TAGO rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Klienta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta może żądać wymiany Produktu. TAGO jest zobowiązane dokonać wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty wymiany Produktu ponosi TAGO.
 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik będący konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j Dz.U. 2023 poz. 2759 z późn. zm.).
 9. Zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2023 poz. 1610 z późn. zm.) odpowiedzialność TAGO z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem lub Przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta, zostaje wyłączona.

 §8 Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

 §9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności zamawiający będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniona do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 3. Kupujący będący konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 §10 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610 z późn. zm), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j Dz.U. 2023 poz. 2759 z późn. zm) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. TAGO zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do zakupów dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów do chwili zmiany.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie Internetowym.
 5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 6. Data opublikowania regulaminu 09.04.2024

 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego: www.sklep.tago.com.pl

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o.

Zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

TAGO nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer lub urządzenie mobilne, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

TAGO ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji ze Sklepem Internetowym, oraz usprawniające korzystanie ze Sklepu Internetowego. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

TAGO informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika.

Użytkownicy dokonujący za pośrednictwem sieci Internet tzw. "płatności elektronicznych" powinni w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego: www.sklep.tago.com.pl

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży produktów GOŁĘBIEWSKI HOLDING sp. z o.o. z siedzibą w Ciemnem przy ul. Wołomińskiej 125, 05-250 Radzymin

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
……………………………………………..………………..…..
……………………………………………..………………..…..
Data zwarcia umowy/odbioru produktów (*):
……………………………………………..………………..…..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
……………………………………………..………………..…..
……………………………………………..………………..…..
Adres konsumenta(-ów):
……………………………………………..………………..…..

……………………………………………..………………..…..
……………………………………………..………………..…..
Podpis konsumenta(-ów) i data:
……………………………………………..………………..…..
……………………………………………..………………..…..
(*)niepotrzebne skreślić.

Regulamin obowiązujący do 08.02.2024r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl